Documente școlare

Bugetul pe anul 2018

02. Buget individual_2018_05_15_A2.0.70

 

MINISTERUL EDUCAŢIE NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂIUŢI
COMUNA CĂIUŢI, JUDEŢUL BACĂU
tel./fax: 0234338412 , e-mail: scoalacaiuti@yahoo.com

PROGRAM DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2018-2019

Pentru aplicarea legislaţiei şcolare, a ordinelor circularelor şi notificărilor M.E.N , a deciziilor I.S.J. Bacău şi ale şcolii:
Pentru ducerea la îndeplinire a Planului managerial al şcolii pe anul şcolar 2018-2019
Pentru parcurgerea cu bune rezultate a anului şcolar se vor duce la îndeplinire următoarele măsuri :

1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ACTIVITĂŢI

RESPONSABILI TERMEN
1. Efectuarea planificărilor calendaristice, discutarea şi aprobarea acestora în catedrele şi comisiile metodice, avizarea lor de responsabile Directorul,
Responsabilul comisiei metodice
2. Întocmirea de proiecte didactice în vederea asigurării unei pregătiri corespunzătoare pentru orele de curs. Directorul,
Cadrele didactice debutante
zilnic
3. Organizarea de meditaţii pentru elevii cu nevoi speciale privind însuşirea conţinuturilor programelor şcolare. Toate cadrele didactice
permanent
4. Conceperea şi susţinerea de programe speciale de pregătire cu elevii claselor a VIII, în vederea susţinerii examenelor finale Prof. matematică,
lb. română permanent
5. Testarea elevilor la clasele , a II- a – IV , IV, a VIII la disciplinele lb şi lit română, matematică precum şi la alte obiecte. Se vor testa şi copii de la grupa pregătitoare, pentru stabilirea capacităţilor intelectuale şi a pregătirii acestora în vederea intrării în clasa I Directorul,
Toate cadrele didactice Mai –iunie 2019
6. Pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare pe discipline de înv. , la alte concursuri
organizate de I.S.J. şi şcoală
Titularii de discipline Conform graficului I.S.J.
7. Elaborarea şi aplicarea a cel puţin unui test de progres şi a unui test sumativ la toate clasele şi disciplinele de înv. Toate cadrele didactice Potrivit planificării parcurgeri conţinutului programelor şcolare
8. Conceperea şi utilizarea testelor , a materialelor didactice, etc. în predare – învăţare-evaluare
Toate cadrele didactice permanent
9. Notarea ritmică a elevilor Directorul,Înv. Prof. permanent
10. Prelucrarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării atât cu elevii cât şi cu părinţii
Directorul,
Diriginţii cls a a VIII a Conform metodologiei
11. Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a
Directorul,
Comisia
12. Întocmirea documentelor pentru înscrierea la evaluare şi prelucrarea atribuţiilor comisiei din unitate , în conformitate cu prevederile din metodologie Directorul,
Diriginţii claselor a VIII a
Iunie 2018
13 Pregătirea lucrărilor de sfârşit de semestru, planificate în conformitate cu precizările M.E.N
Simularea examenului de evaluare naţională la clasa a VIII a. Directorul,
Prof. disciplinelor care au prevăzute teze. Mai 2019

14
Prelucrarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în înv liceal de stat
Directorul,
Comisia
Şedinţe cu părinţii
15. Pregătirea dosarelor absolvenţilor repartizaţi în licee, pentru depunerea lor la şcolile la care au fost admişi Comisia numita de director
16. Încheierea situaţiei şcolare la clasele I-VIII Directorul,
Toate cadrele didactice
17. Validarea situaţiei şcolare la înv, şi disciplină a elevilor claselor I-VIII; aprobarea planificării examenelor pentru încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, a examenului de corigenţă. Directorul
18. Înştiinţarea părinţilor despre situaţia şcolară şi disciplinară a elevilor conform Regulamentului
Înv. Diriginţi Iunie 2019
19. Predarea spre arhivare a cataloagelor şcolare de la clase, grădiniţe, a rapoartelor statistice şi a listelor cu elevii promovaţi, corigenţi , repetenţi şi afişarea lor. Directorul,
Înv. Educ. Prof. Iunie 2019
20. Predarea manualelor şcolare pe bază de tabel Înv. Diriginţi
21. Desfăşurarea serbărilor de sfârşit de an şcolar , înmânarea diplomelor şi premiilor Directorul,
Înv. Educ. Prof. Iunie 2019
22. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, nepromovaţi, corigenţi Comisiile de examene numite de director. August – septembrie 2018
23. Predarea dosarelor de la grupa pregătitoare, în vederea înscrierii în clasa I
Directorul,
Educ.

2. ACIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ ŞI DE ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
ACTIVITĂŢI
RESPONSABILI
TERMEN
1. Proiectul activităţilor educative şi extracurriculare va fi prezentat și aprobat în Consiliul profesoral de analiză a activităţii semestrului I.
2. Planul de activităţi al Comisiei O.S.P. va fi supus dezbaterii şi aprobării în Consiliul profesoral de analiză responsabil comisie
3. Se va întocmi Planul de activitate al Comisiei de consiliere şi orientare pe semestrul al II-lea, a Planului semestrial al şcolii şi se supune aprobării Consiliului profesoral
4. Se vor organiza acţiuni de informare, serbări , concursuri şi alte activităţi dedicate zilelor importante . Toate cadrele didactice.

3. PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
ACTIVITĂŢI
RESPOSABILI
TERMEN
1. Participarea activă la toate şedinţele catedrelor, comisiilor metodice, cercurilor, conform tematicii activităţilor planificate Şefii de catedră Conform planificărilor
2. Se vor sprijinii cadrele didactice înscrise la grade , în vederea pregătirii pentru inspecţiile speciale şi a examenului. Directorul,
Şefii de catedră Permanent
3. În cadrul bibliotecii, se vor organiza acţiuni menite să stimuleze interesul elevilor pentru lectură Bibliotecarul lunar
4. Fiecare cadru didactic va susţine cel puţin a activitate, referat în cadrul comisiilor, catedrelor, cercurilor Şefii de catedră Conform planificărilor

4. ACTIVITATE CU PĂRINŢII
ACTIVITATEA
RESPONSABILI
TERMEN
1. Convocarea şedinţelor cu părinţii pe clase, discutarea situaţiei şcolare de pe sem I, a activităţii educative Înv, Educ, Prof. permanent
2. Planificarea întâlnirilor lunare cu părinţii, lectorate Înv, Educ, Prof. permanent
3. Convocarea consiliilor claselor pentru analiza situaţiei la înv. şi disciplină, pregătirea unor activităţi educative, a serbării de sfârşit de an şcolar Înv, Educ, Prof. permanent
4. Pregătirea claselor pentru efectuarea lucrărilor de igienizare. Înv, Educ, Prof.

5. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
ACTIVITATEA
RESPONSABILI
TERMEN
1. Asigurarea materialelor de întreţinere,a consuma –bilelor pentru birou,pentru redactarea testelor, etc. Director,
secretar permanent
2. Recepţionarea şi distribuirea zilnică a suplimentului alimentar la clasele I-VIII şi la grădiniţe, respectarea regulilor de igienă. Înv. Edu.. permanent
3. Recepţionarea manualelor transmisibile, legarea lor în pachete şi punerea lor în saci pentru a fi depozitate, comenzi pentru anul următor Directorul,
Diriginţii.
4. Solicitarea şi obţinerea fondurilor băneşti necesare lucrărilor de reparaţii şi igienizare, achiziţionarea materialelor necesare. Directorul,
5. Procurarea materialelor necesare desfăşurări evaluării la clasa a VIII -a directorul,
Diriginţii, conform planificării
6. Recondiţionarea mobilierului şcolii şi al grădiniţelor, repararea deteriorărilor în clase, amenajarea terenului de sport- directorul, directorul adjunct
Cadrele didactice implicate
7. Ornarea corespunzătoare a sălilor de clasă, grădiniţelor, holurilor Directorul,
Cadrele didactice implicate permanent

DIRECTOR,
PROF. Gabriela TOȘA