Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

Școala Gimnazială Căiuți, judeţul Bacău anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, studii generale-medii –  0,25 normă la Grădiniţa cu program normal Heltiu şi0,25 normă la Grădiniţa cu program normal Blidari  in Compartimentul didactic auxiliar și nedidactic  în data de 29 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă , 3 octombrie 2017, ora 10.00 – proba practică si în data de 5 octombrie 2017 – interviu.

Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ÎNGRIJITOR CLĂDIRI :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ÎNGRIJITOR CLĂDIRI sunt : studii medii sau generale ,vechime in muncă – debutant.

          Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă,probă practică şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare  de la afișarea  anunţului, și vor conține:

 1. a) Cerere de înscriere la concurs  adresată  directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului  ;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) Adeverință medicala care  sa  ateste  starea  de  sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;

     Actele prevăzute la lit. b)- f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

      Bibliografia pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  :

 

1.Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.

2.Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333 din 2003 privind  paza obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor.

 1. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: – Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.
 2. Legea 53 / 2003 actualizată – CODUL MUNCII ,,Răspunderea disciplinară” (ART.247 – ART.252)

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  

 

data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 19 septembrie 2017, ora 16:00;

termenele în care se afişează rezultatele:

                    – pentru selecția dosarelor – in termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

                    – pentru proba scrisa si interviu – prin afişare la sediu şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecarei probei;

termenele în care se pot depune contestaţiile: după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

– termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, iar in situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

termenul în care se afişează rezultatele finale: Rezultatele finale se afişează la sediul școlii, precum şi pe pagina de internet a acesteia,  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

          Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți sau la nr. de tel. 0234338412.

 

Anunț pentru ocuparea functiilor Administrator financiar, grad debutant și Îngrijitor Cladiri

Anunț pentru ocuparea  următoarelor funcții contractuale:

Școala Gimnazială Căiuți, judeţul Bacău anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD DEBUTANT, studii superioare –  0,5 norma in Compartimentul didactic auxiliar și nedidactic  în data de 23 decembrie  2016, ora 10.00 – proba scrisă si în data de 27 decembrie   2016 – interviu.

 

     Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD DEBUTANT sunt:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD DEBUTANT sunt : studii superioare .

Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

 

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare  de la afișarea  anunţului, și vor conține:

 1. a) Cerere de înscriere la concurs  adresată  directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului  ;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) Adeverință medicala care  sa  ateste  starea  de  sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;

g)Curriculum Vitae.

Actele prevăzute la lit. b)- g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografia pentru ADMINISTRATOR FINANCIAR,GRAD DEBUTANT :

 

1.Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.U.G nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2016,
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sectiunea 1-4
 4. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieirii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.
 5. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  și ADMINISTRATOR FINANCIAR

 

data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 15 decembrie  2016, ora 16:00;

 

termenele în care se afişează rezultatele:

– pentru selecția dosarelor – in termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– pentru proba scrisa si interviu – prin afişare la sediu şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecarei probei;

 

termenele în care se pot depune contestaţiile: după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

 

– termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, iar in situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 

termenul în care se afişează rezultatele finale: Rezultatele finale se afişează la sediul școlii, precum şi pe pagina de internet a acesteia,  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

Relatii suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți sau la nr. de tel. 0234338412.

 

Convocation Program

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Educational Tour

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Welcome Program

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Organizare concurs funcția de Administrator financiar, Grad II și Șofer microbuz școlar, Tr. II

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂIUȚI
JUDEȚUL BACAU
TEL/FAX 0234338412
NR. 1586 DIN 02.12.2015
Anunţ

Școala Gimnazială Căiuți, judeţul Bacău anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD II, studii superioare – 0,5 norma și SOFER MICROBUZ ȘCOLAR,TR. II ,studii M/G- 1 norma in Compartimentul didactic auxiliar și nedidactic în data de 29 decembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă si în data de 30 decembrie 2016 – interviu.

Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR sunt : studii medii sau generale ,vechime in muncă – minim 5 ani.

Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunţului, și vor conține:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului ;
c)Copie xerox permis de conducere categoria „ D”;
d)Copie xerox atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;
e) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
f) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g) Adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;
h)Aviz psihologic – de la un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
i)Curriculum Vitae.
Actele prevăzute la lit. b)- i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR :

1.Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,republicată ,cu modificările și completările ulterioare.
2.Legea nr.52/2010 privind aprobarea OG 21/2009 pentru modificarea și completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere,pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD II sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD II sunt : studii superioare ,vechime in specialitatea studiilor – minim 6 ani.

Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunţului, și vor conține:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului ;
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) Adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;
g)Curriculum Vitae.
Actele prevăzute la lit. b)- g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru ADMINISTRATOR FINANCIAR,GRAD II :

1.Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011;
2. Legea nr.53 din 24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;
3. Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
4. Ordinul nr.42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010;
5. Legea 63/2011, privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
6.OUG nr.103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014
7. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
8. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;
9. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
10. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
11. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
12. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificată;

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR și ADMINISTRATOR FINANCIAR

– data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 18 decembrie 2015, ora 16:00;

– termenele în care se afişează rezultatele:
– pentru selecția dosarelor – in termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– pentru proba scrisa si interviu – prin afişare la sediu şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecarei probei;

– termenele în care se pot depune contestaţiile: după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

– termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, iar in situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– termenul în care se afişează rezultatele finale: Rezultatele finale se afişează la sediul școlii, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Relatii suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți sau la nr. de tel. 0234338412.