Olimpiada Gimnaziilor – competiția de șah 2018

Sâmbătă, 17 februarie, a avut loc, în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, faza județeană a competiției de șah. Participanții din acest an, elevi ai Școlii Gimnaziale Căiuți, au fost Mara Andreea Grigoraș, Cătălina Ștefania Mazilu, Silviu Făcăoaru și Dragoș-Ionuț Ghimpu. Aceștia au jucat toate rundele și s-au poziționat pe locul 5!

Sub coordonarea profesorului Bogdan Ionuț Ganea, elevii s-au descurcat foarte bine și nu s-au lăsat intimidați de presiunea jocului. Deși aceștia au petrecut o zi de sâmbătă la școală, s-au bucurat din plin de competiție, au învățat să creeze strategii și tactici noi de joc. Mulțumiri organizatorilor, prof. Doina Uricaru și prof. Alin Lungu și Școlii Gimnaziale "Nicolae Iorga" Bacău pentru găzduire.

Ora de programare 2017

Între 4 -10 decembrie 2017, copiii, părinții și bunicii din întreaga lume învață să programeze.

Hour of Code este cel mai de amploare eveniment IT din lume, iar din 2014 Romania s-a alăturat mișcării. Timp de o oră, oricine poate învăța bazele programării cu ajutorul tutorialelor interactive de pe ro.code.org

Anul 2017 reprezintă un an al tehnologiei, al inovației și al deschiderii spre nou.

Coordonatorul national al evenimentului Hour of Code in Romania este ADFABER, un ONG ce crede in puterea tehnologiei de a schimba lumea in care trăim.

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale

În baza adresei cu nr. 11244/14.11.2017, Școala Gimnazială Căiuți organizează examen de promovare de la gradul debutant, la gradul III, în ziua de 18 decembrie 2017, ora 10.00.

 

Bibliografie concurs:

-Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 285/2011, privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;

-Legea 284/2011,privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;

-Legea 63/2011, privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar in anul2011 ;

-OMFP nr. 77/2011 privind aplicarea prevederilor Legii 285/2011;

-HG.250/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, privind concediile de odihna;

-Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, rnodificata si republicata;

-Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modiflcarile si cornpletarile ulterioare;

-Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completarile si modificarile ulterioare;

-HG 1395/2010, privind finantarea unitatilor de invatarnant pe baza costului standard pe elev;

-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achtzitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si preventiv de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea §i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum §i organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu rnodificari §i cornpletari;

-Decretul 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa;

-OMFP 2861/2009, privind inventarierea patrimoniului;

-HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind c1asificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

-OMFP 2281/2009, privind planificarea platilor in trezorerie;

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare;

. -OG 119/1999 privind controlul intern §i controlul financiar preventiv rnodificata §i cornpletata de Legea 234/2010 pentru modificarea §i completarea acesteia;

-HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.

 

Examenul de promovare de la gradul debutant, la gradul III constă în susținerea unei probe practice, conf. HG. Nr. 286 din 23 martie 2011.

Ziua Naţională a României 2017

ARGUMENT:
Ziua Națională a României, aniversată in data de 1 Decembrie, este moment de readucere in memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea si integritatea națională. Poporul român a valorificat conjunctura internațională creată în urma Primului Război Mondial și a știut să se afirme în contextul mișcării de eliberare a popoarelor și al victoriei principiului naționalităților în Europa. 1 Decembrie este Ziua Națională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare.

SCOPUL 

- dezvoltarea și consolidarea și manifestarea sentimentului patriotic ;
- îmbogățirea cunoștințelor istorice ;
- înțelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost și este unul dintre momentele cele mai importante pentru poporul nostru;
- stimularea expresivității prin interpretarea de poezii și cântece și exprimarea imaginației creatoare prin desene, postere și insigne aniversare și eseuri;

Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

Școala Gimnazială Căiuți, judeţul Bacău anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, studii generale-medii –  0,25 normă la Grădiniţa cu program normal Heltiu şi0,25 normă la Grădiniţa cu program normal Blidari  in Compartimentul didactic auxiliar și nedidactic  în data de 29 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă , 3 octombrie 2017, ora 10.00 – proba practică si în data de 5 octombrie 2017 – interviu.

Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ÎNGRIJITOR CLĂDIRI :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ÎNGRIJITOR CLĂDIRI sunt : studii medii sau generale ,vechime in muncă – debutant.

          Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă,probă practică şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare  de la afișarea  anunţului, și vor conține:

 1. a) Cerere de înscriere la concurs  adresată  directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului  ;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) Adeverință medicala care  sa  ateste  starea  de  sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;

     Actele prevăzute la lit. b)- f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

      Bibliografia pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  :

 

1.Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.

2.Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333 din 2003 privind  paza obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor.

 1. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: – Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.
 2. Legea 53 / 2003 actualizată – CODUL MUNCII ,,Răspunderea disciplinară” (ART.247 – ART.252)

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  

 

data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 19 septembrie 2017, ora 16:00;

termenele în care se afişează rezultatele:

                    – pentru selecția dosarelor – in termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

                    – pentru proba scrisa si interviu – prin afişare la sediu şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecarei probei;

termenele în care se pot depune contestaţiile: după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

– termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, iar in situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

termenul în care se afişează rezultatele finale: Rezultatele finale se afişează la sediul școlii, precum şi pe pagina de internet a acesteia,  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

          Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți sau la nr. de tel. 0234338412.