Anunț pentru ocuparea functiilor Administrator financiar, grad debutant și Îngrijitor Cladiri

Anunț pentru ocuparea  următoarelor funcții contractuale:

Școala Gimnazială Căiuți, judeţul Bacău anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD DEBUTANT, studii superioare –  0,5 norma in Compartimentul didactic auxiliar și nedidactic  în data de 23 decembrie  2016, ora 10.00 – proba scrisă si în data de 27 decembrie   2016 – interviu.

 

     Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD DEBUTANT sunt:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ADMINISTRATOR FINANCIAR, GRAD DEBUTANT sunt : studii superioare .

Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

 

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare  de la afișarea  anunţului, și vor conține:

 1. a) Cerere de înscriere la concurs  adresată  directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului  ;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) Adeverință medicala care  sa  ateste  starea  de  sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;

g)Curriculum Vitae.

Actele prevăzute la lit. b)- g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografia pentru ADMINISTRATOR FINANCIAR,GRAD DEBUTANT :

 

1.Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.U.G nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2016,
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sectiunea 1-4
 4. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieirii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.
 5. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  și ADMINISTRATOR FINANCIAR

 

data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 15 decembrie  2016, ora 16:00;

 

termenele în care se afişează rezultatele:

– pentru selecția dosarelor – in termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– pentru proba scrisa si interviu – prin afişare la sediu şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecarei probei;

 

termenele în care se pot depune contestaţiile: după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

 

– termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, iar in situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 

termenul în care se afişează rezultatele finale: Rezultatele finale se afişează la sediul școlii, precum şi pe pagina de internet a acesteia,  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

Relatii suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți sau la nr. de tel. 0234338412.

 

Posted in Noutati, Uncategorized.