Consiliul de administrație anul școlar 2023-2024

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  RĂDUCANU ROSETTI CĂIUŢI
COMUNA CĂIUŢI, JUDEŢUL BACĂU
tel./fax: 0234338412 e-mail: scoalacaiuti@yahoo.com

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

AN ŞCOLAR 2022-2023

NUMELE ŞI PRENUMELE
FUNCŢIA ȘI RESPONSABILITĂŢILE CA MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1.prof. Gabriela Toșa-director

– preşedinte al C.A;
– preşedinte al C.P;
– răspunde de procesul instructiv – educativ;
– verifică completarea documentelor şcolare și notarea ritmică;
– întocmeşte documentele de organizare şi planificare a activităţii din şcoală;
– stabileşte formaţiunile de studiu, numeşte învățătorii și diriginţii;
– aprobă componența comisiilor cu caracter permanent și temporar;
– emite decizii și note de serviciu;
– controlează calitatea procesului instructiv – educativ;
– elaborează planului managerial și raportul  privind starea învăţământului.;

2. prof. Gabriel Anghel
– răspunde de Comisia pentru curriculum, frecvenţa şi notarea ritmică a elevilor;
– membru comisia SSM şi SU;

3. prof. Mihaela Balan

– colaborează la întocmirea fişei postului;
– monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic;
– monitorizează combaterea absenteismului și a violenţei în mediul școlar;

4. prof. Ramona-Nicoleta Martin

– colaborează la întocmirea fişei postului;
– monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic;
– monitorizează combaterea absenteismului și a violenţei în mediul școlar;

5. educator Daniela Baur

– responsabil Şcoala Gimnazială Pralea cu atribuţii administrative;

– monitorizează combaterea absenteismului și a violenţei în mediul școlar la Şcoala Gimnazială Pralea;

6.  Zorz Neculai -Reprezentantul Consiliului Local Căiuţi

– coordonează strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare;

– reprezintă interesele şcolii în Consiliul Local Căiuţi.

7. Cîndea Monica – Reprezentantul Primarului

– răspunde de legătura Școlii Gimnaziale Căiuți cu Primăria Căiuţi

8. Buliga Ion -Reprezentantul Consiliului Local Căiuţi

– ţine legătura cu Comisia P.S.I. de pe raza comunei Căiuți;

9. Nicoleta Truşcă – Consiliul Reprezentativ al Părinților
– ţine legătura cu Comisia de ocrotire a minorilor de pe raza comunei;

10. Nicoleta Gabără -Consiliul Reprezentativ al Părinților
– coordonează activitatea cu părinţii;

11. Cătălina Ciubotaru -Consiliul Reprezentativ al Părinților
– coordonează activitatea cu părinţii;

10. prof. Claudia Cristina Doboș – reprezentant al Sindicatului Liber din Învățământ, Filiala Bacău

Preşedinte,
Director,
Prof. Gabriela Toșa