Olimpiada Gimnaziilor – competiția de șah 2018

Sâmbătă, 17 februarie, a avut loc, în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, faza județeană a competiției de șah. Participanții din acest an, elevi ai Școlii Gimnaziale Căiuți, au fost Mara Andreea Grigoraș, Cătălina Ștefania Mazilu, Silviu Făcăoaru și Dragoș-Ionuț Ghimpu. Aceștia au jucat toate rundele și s-au poziționat pe locul 5!

Sub coordonarea profesorului Bogdan Ionuț Ganea, elevii s-au descurcat foarte bine și nu s-au lăsat intimidați de presiunea jocului. Deși aceștia au petrecut o zi de sâmbătă la școală, s-au bucurat din plin de competiție, au învățat să creeze strategii și tactici noi de joc. Mulțumiri organizatorilor, prof. Doina Uricaru și prof. Alin Lungu și Școlii Gimnaziale "Nicolae Iorga" Bacău pentru găzduire.

Ora de programare 2017

Între 4 -10 decembrie 2017, copiii, părinții și bunicii din întreaga lume învață să programeze.

Hour of Code este cel mai de amploare eveniment IT din lume, iar din 2014 Romania s-a alăturat mișcării. Timp de o oră, oricine poate învăța bazele programării cu ajutorul tutorialelor interactive de pe ro.code.org

Anul 2017 reprezintă un an al tehnologiei, al inovației și al deschiderii spre nou.

Coordonatorul national al evenimentului Hour of Code in Romania este ADFABER, un ONG ce crede in puterea tehnologiei de a schimba lumea in care trăim.

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale

În baza adresei cu nr. 11244/14.11.2017, Școala Gimnazială Căiuți organizează examen de promovare de la gradul debutant, la gradul III, în ziua de 18 decembrie 2017, ora 10.00.

 

Bibliografie concurs:

-Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 285/2011, privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;

-Legea 284/2011,privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;

-Legea 63/2011, privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar in anul2011 ;

-OMFP nr. 77/2011 privind aplicarea prevederilor Legii 285/2011;

-HG.250/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, privind concediile de odihna;

-Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, rnodificata si republicata;

-Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modiflcarile si cornpletarile ulterioare;

-Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completarile si modificarile ulterioare;

-HG 1395/2010, privind finantarea unitatilor de invatarnant pe baza costului standard pe elev;

-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achtzitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si preventiv de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea §i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum §i organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu rnodificari §i cornpletari;

-Decretul 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa;

-OMFP 2861/2009, privind inventarierea patrimoniului;

-HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind c1asificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

-OMFP 2281/2009, privind planificarea platilor in trezorerie;

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare;

. -OG 119/1999 privind controlul intern §i controlul financiar preventiv rnodificata §i cornpletata de Legea 234/2010 pentru modificarea §i completarea acesteia;

-HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.

 

Examenul de promovare de la gradul debutant, la gradul III constă în susținerea unei probe practice, conf. HG. Nr. 286 din 23 martie 2011.