Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

Școala Gimnazială Căiuți, judeţul Bacău anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, studii generale-medii –  0,25 normă la Grădiniţa cu program normal Heltiu şi0,25 normă la Grădiniţa cu program normal Blidari  in Compartimentul didactic auxiliar și nedidactic  în data de 29 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă , 3 octombrie 2017, ora 10.00 – proba practică si în data de 5 octombrie 2017 – interviu.

Conditiile generale de participare pentru funcția contractuală de ÎNGRIJITOR CLĂDIRI :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de ÎNGRIJITOR CLĂDIRI sunt : studii medii sau generale ,vechime in muncă – debutant.

          Concursul constă în : selecția dosarelor, probă scrisă,probă practică şi interviu şi se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți.

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți în termen de 10 zile lucrătoare  de la afișarea  anunţului, și vor conține:

 1. a) Cerere de înscriere la concurs  adresată  directorului Școlii Gimnaziale Căiuți;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului  ;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) Adeverință medicala care  sa  ateste  starea  de  sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului eliberată de la un cabinet medical autorizat;

     Actele prevăzute la lit. b)- f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

      Bibliografia pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  :

 

1.Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.

2.Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333 din 2003 privind  paza obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor.

 1. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: – Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.
 2. Legea 53 / 2003 actualizată – CODUL MUNCII ,,Răspunderea disciplinară” (ART.247 – ART.252)

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ÎNGRIJITOR CLADIRI  

 

data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 19 septembrie 2017, ora 16:00;

termenele în care se afişează rezultatele:

                    – pentru selecția dosarelor – in termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

                    – pentru proba scrisa si interviu – prin afişare la sediu şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecarei probei;

termenele în care se pot depune contestaţiile: după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

– termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, iar in situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

termenul în care se afişează rezultatele finale: Rezultatele finale se afişează la sediul școlii, precum şi pe pagina de internet a acesteia,  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

          Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Căiuți sau la nr. de tel. 0234338412.

 

Posted in Noutati.